Wró¿ka Akima
Wró¿ka Akima Runy Wró¿ka Akima Numerologia Wró¿ka Akima Wró¿by Wró¿ka Akima Telefon Wró¿ka Akima Galeria Wró¿ka Akima Kontakt

Osobiste spotkania z wró¿k± AKIMA.

Je¶li chcieliby¶cie Pañstwo mieæ mo¿liwo¶æ spotkania wró¿ki w £odzi, zapraszam na spotkanie osobiste i wró¿by w moim gabinecie. Bywam równie¿ w Warszawie, gdzie mogê z Pañstwem równie¿ sie umówiæ w czwartek lub pi±tek oferuj±c wró¿by, konsultacje omawiaj±ce runy, a tak¿e tematem spotkania mo¿e byæ numerologia.

Indywidualne wró¿by na osobistym spotkaniu.

Jak mo¿na umówiæ siê na spotkanie? Jest to mo¿liwe po wcze¶niejszym uzgodnieniu terminu wizyty wró¿k± Akima pod nastêpuj±cymi numerami telefonów:

telefon stacjonarny: (42) 686-66-90
telefon komórkowy: 504-045-480

dalej
 
|