Wró¿ka Akima
Wró¿ka Akima Runy Wró¿ka Akima Numerologia Wró¿ka Akima Wró¿by Wró¿ka Akima Telefon Wró¿ka Akima Galeria Wró¿ka Akima Kontakt
Kontak mailowy akima@onet.pl

Targi Ezoteryczne

Uczestniczê równie¿ w wielu imprezach bran¿owych na terenie Polski, typu "Targi Zdrowia i Niezwyk³o¶ci" organizowanych w Polsce. Mo¿e która¶ z poni¿szych miejscowo¶ci bêdzie bli¿ej Pañstwa zamieszkania, wiêc wtedy zachêcam gor±co do spotkania ze mn± podczas dni targowych:

Katowice - marzec i pa¼dziernik
Wroc³aw - luty i wrzesieñ
£ód¼ - marzec i listopad
Kraków i Gdañsk - jest parê terminów w ci±gu roku, ale one podlegaj± do¶æ czêstym zmianom i w przypadku tych miast nie mogê podaæ konkretnych miesiêcy.

Je¶li chodzi o dok³adne daty to proszê wyslaæ zapytanie mailem lub skontaktowaæ siê z moim asystentem.

wstecz
dalej
 
|