Wró¿ka Akima
Wró¿ka Akima Runy Wró¿ka Akima Numerologia Wró¿ka Akima Wró¿by Wró¿ka Akima Telefon Wró¿ka Akima Galeria Wró¿ka Akima Kontakt

Numerologia kluczem
do naszgo rozwoju

Nie tylko runy s± moj± domen±. Drug± moj± wielk± pasj± jest numerologia. Dziêki dacie urodzenia mogê odczytaæ jak± drogê ¿yciow± wybrali¶cie Pañstwo w tym wcieleniu. Zasugerujê sposób rozwoju osobistego, który jest niezbêdny do osi±gniêcia zamierzonych przez Was celów.

Numerologia - podstawy

Ka¿dy z nas urodzi³ siê w dniu wyznaczonym mu zgodnie z Planem Wszech¶wiata i pod wp³ywem Wibracji emitowanych w tym konkretnym momencie i miejscu. W ten sposób od samego momentu narodzin znajdujemy siê w zasiêgu Liczb, które bêd± na nas oddzia³ywa³y przez ca³e ¿ycie, bêd±c wa¿nym elementem naszej osobowo¶ci.

dalej
 
|