Wró¿ka Akima
Wró¿ka Akima Runy Wró¿ka Akima Numerologia Wró¿ka Akima Wró¿by Wró¿ka Akima Telefon Wró¿ka Akima Galeria Wró¿ka Akima Kontakt

Kiedy spotykamy osobê konfliktow±, która stwarza sobie i innym problemy lub osobê, która dysponuje wszystkimi zaletami i wiedz± warunkuj±c± sukces i nie osi±ga go, mo¿emy byæ pewni, ¿e istniej± problemy w jej Portrecie Numerologicznym.

Numerologia nie ma nic wspólnego z magi± czy wró¿biarstwem. Opiera siê na prostej kalkulacji matematycznej. Wed³ug numerologii, ka¿da cyfra od 1 do 9 (a w niektórych przypadkach tak¿e numery podwójne, czyli Mistrzowskie) wysy³a specyficzn±, charakterystyczn± jedynie dla niej Wibracjê.

Wibracjê urodzenia oblicza siê przez zsumowanie dnia, miesi±ca i roku urodzenia, a nastêpnie sprowadzenie sumy do liczby jednocyfrowej. Cyfra ta odpowiada bardzo istotnej czê¶ci osobowo¶ci, a mianowicie zaletom, wadom, powo³aniu, celom ¿yciowym itd. np.
09.03.1988r 9 + 3 + 1 + 9 + 8 + 8 = 38 = 11 /= 2.+ 8 = 38 = 11 /= 2.

dalej
 
|