Wró¿ka Akima
Wró¿ka Akima Runy Wró¿ka Akima Numerologia Wró¿ka Akima Wró¿by Wró¿ka Akima Telefon Wró¿ka Akima Galeria Wró¿ka Akima Kontakt
Historia Run

Samo s³owo Runa oznacza "tajemnicê", "sekret". Znaki runiczne s± najstarszym typem pisma ludów pó³nocnej Europy. Najstarsze napisy runiczne pochodz± z III i IV wieku naszej ery. Runy s± ¶ci¶le powi±zane z mitologi± Skandynawów i Germanów. Znanych jest kilka systemów pisma runicznego. Najpopularniejszy to futhark starszy, sk³adaj±cy siê z 24 run oraz jednej pustej runy. Wed³ug mitologii nordyckiej s± darem boskim. Staroislandzka Edda wspomina o tym, jak bóg Odyn w poszukiwaniu warto¶ci duchowych i ¼róde³ m±dro¶ci ofiarowa³ siê Yggdrasillowi (Drzewu ¯ycia). Wisia³ na nim dziewiêæ dni, dziewiêæ nocy, przybity w³asnym oszczepem, drêczony g³odem, bólem, pragnieniem. Kiedy by³ ju¿ na granicy ¿ycia i ¶mierci, ujrza³ runy. Wiedzê sw± przekaza³ ludziom. Runy s³u¿y³y jako znaki ochronne i magiczne. To za ich pomoc± mo¿na by³o wejrzeæ w przysz³o¶æ. Symbole runiczne maj± silne w³a¶ciwo¶ci energetyzuj±ce. Przyci±gaj± moc, potrafi± m.in. neutralizowaæ niekorzystne pole elektromagnetyczne oraz wp³ywy cieków wodnych. Runy od wieków s³u¿± ludziom swoim dzia³aniem ochronnym.

dalej
 
|