Wró¿ka Akima
Wró¿ka Akima Runy Wró¿ka Akima Numerologia Wró¿ka Akima Wró¿by Wró¿ka Akima Telefon Wró¿ka Akima Galeria Wró¿ka Akima Kontakt

Popularne na naszych drzwiach znaki K + M + B oznaczaj±ce inicja³y trzech króli: Kacpra, Melchiora i Baltazara, to runy - Gebo, Ehwaz i Berkana. Najbardziej popularnym sposobem wykorzystania wibracji run s± skrypty runiczne.

Skrypty runiczne to ci±g run, po³±czonych ze sob± w taki sposób, aby ich wibracje wspiera³y siê wzajemnie. Na pocz±tek poleca³abym stosowanie gotowych skryptów runicznych dostêpnych w literaturze, a tak¿e stosowanie skryptów danej runy.

Je¿eli np. chcecie poprawiæ swoj± sytuacje finansow±, uzyskaæ wzrost dochodów, proponujê skrypt: fehu, ehwaz, hagal, uruz.
Skrypt ten mo¿na narysowaæ na kartce papieru lub wyryæ na kawa³ku drewna.
Mo¿na stosowaæ te¿ pojedyncze runy np. gebo to runa mi³o¶ci, dlatego stosuje siê j± do przyci±gniêcia mi³o¶ci, jej ochrony lub wzmocnienia.

dalej
 
|