Wró¿ka Akima
Wró¿ka Akima Runy Wró¿ka Akima Numerologia Wró¿ka Akima Wró¿by Wró¿ka Akima Telefon Wró¿ka Akima Galeria Wró¿ka Akima Kontakt
Wró¿by -
konsultacje telefoniczne

Je¶li mieszkacie Pañstwo zbyt daleko lub nie macie czasu na spotkanie z wró¿k± Akima, a macie Pañstwo tak± potrzebê, istnieje mo¿liwo¶æ skorzystania z wró¿by przez telefon. Stawka za konsultacjê wynosi od 100 za pó³ godzinn± rozmowê do 180 z³ za godzinn± rozmowê, po³±czenie na terenie Polski, w przypadku telefonów stacjonarnych Telekomunikacji Polskiej, Dialog, Tele2 odbywa sie na koszt wró¿ki Akima.

Wró¿by telefoniczne mo¿liwe s± po wcze¶niejszym przes³aniu pieniêdzy na konto wró¿ki Akima:

Akima Marzena Drygacz
I.N.G. Bank ¦l±ski
nr konta 62105014611000009064783252
tytu³ wp³aty - wró¿by/nazwisko wp³acaj±cego oraz

dalej
 
|