Wró¿ka Akima
Wró¿ka Akima Runy Wró¿ka Akima Numerologia Wró¿ka Akima Wró¿by Wró¿ka Akima Telefon Wró¿ka Akima Galeria Wró¿ka Akima Kontakt
Sk±d siê bierze
pozytywna energia wró¿by?

Wszystko co dobre, pozytywna energia, moi kochani, jest w nas samych. Kiedy uzdrawiamy siebie, uzdrawiamy ca³y Wszech¶wiat. Poczucie zagubienia w dzisiejszym ¶wiecie wynika g³ównie z tego, ¿e rodz±c siê na Ziemi zapomnieli¶my, kim w rzeczywisto¶ci jeste¶my? Jeste¶my mianowicie czê¶ci± wielkiej mocy Mi³o¶ci i doskona³o¶ci Boga. Jeste¶my dzieæmi Bo¿ymi.

Musicie wiedzieæ, ¿e jeste¶my istotami zbudowanymi ze ¦wiat³a, chronionymi Bo¿± Mi³o¶ci±, w któr± wierzymy. U¿ywajmy w swoim ¿yciu Mi³o¶ci i ¦wiat³a,a do¶wiadczymy przyp³ywu mocy, która pozwala nam dostrzec prostotê i ³atwo¶æ, gdy¿ taka jest istota ¿ycia. Tylko ludzie maj± niesamowit± umiejêtno¶æ komplikowania sobie ¿ycia. Narzekamy na niepowodzenia! Wszech¶wiat i wszystkie zamieszkuj±cego istoty zosta³y stworzone przez Mi³o¶æ, a Anio³y s± pos³añcami mi³o¶ci.

dalej
 
|