Wró¿ka Akima
Wró¿ka Akima Runy Wró¿ka Akima Numerologia Wró¿ka Akima Wró¿by Wró¿ka Akima Telefon Wró¿ka Akima Galeria Wró¿ka Akima Kontakt

Rozmawiajcie ze swoim Anio³em Stró¿em codziennie, nie wahajcie siê prosiæ go o najdrobniejsze rzeczy. Pamiêtajcie: w ¿yciu nie ma przypadków, je¶li którego¶ dnia siê spotkamy osobi¶cie, to jest nam to przeznaczone.

Karty Anielskie pomog± zaprosiæ Anio³y

W pracy bardzo pomocne s± mi równie¿ Karty Anielskie. Wyja¶niê Pañstwu jak zaprosiæ anio³y do swojego ¿ycia, gdy¿ one nie pojawiaj± siê nieproszone, szanuj± nasz± wolê i kochaj± nas mi³o¶ci± bezwarunkow±. Kiedy czujemy siê ¼le, to ¼ród³o tego stanu zawsze znajduje siê w nas. To my tworzymy i pod¶wiadomie zapraszamy do naszego ¿ycia negatywne energie, emocje i my¶li a konsekwencj± takiego stany rzeczy s± dolegliwo¶ci naszego cia³a fizycznego objawiaj±ce siê chorob±. Zastanówcie siê czy to nie najwy¿szy czas, aby zatrzymaæ siê i popatrzeæ uwa¿nie na siebie i na swoje ¿ycie.

wstecz
 
|